«ΑΓΡΟΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ

Στόχος του έργου «ΑΓΡΟ-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ» είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα μέσω της ταυτοποίησης αυθεντικότητας των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων των νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και της Κύπρου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την εμπορική τους αξιοποίηση, τόσο στις εγχώριες όσο και στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η ανάπτυξη τοπικού σήματος αυθεντικότητας για τα τοπικά προϊόντα του Βορείου Αιγαίου με τεκμηρίωση από τους αρμόδιους επιστημονικούς φορείς, καθώς η δημιουργία ψηφιακής ταυτότητας για την αύξηση της αναγνωσιμότητας και ιχνηλασιμότητας των προϊόντων από καταναλωτές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ανάλογες δράσεις προβλέπονται και για τοπικά προϊόντα της Κύπρου.